Strana zelených s r. o. ?

Autor: Pavol Fabian (mailto:@), Téma: Zelení
Vydané dňa 15. 06. 2006 (13344 × prečítané)
O tom, čo sa udialo v českej strane zelených, dostatok informácií nemám. Jej prekvapujúci vzostup a následná ochota vstúpiť do pravicovej(!) koalície len všeličo naznačuje. Dianie v slovenskej Strane zelených je však jasnejšie. Práve preto sa cítim všelijako, keď čítam volebné slogany Slobodného fóra, na ktorého kandidátke členovia Strany zelených vstupujú do volieb: Slušný život tu a teraz, alebo Nastal čas na zmenu...

O tom, čo sa udialo v českej strane zelených, dostatok informácií nemám. Jej prekvapujúci vzostup a následná ochota vstúpiť do pravicovej(!) koalície len všeličo naznačuje. Dianie v slovenskej Strane zelených je však jasnejšie. Práve preto sa cítim všelijako, keď čítam volebné slogany Slobodného fóra, na ktorého kandidátke členovia Strany zelených vstupujú do volieb: Slušný život tu a teraz, alebo Nastal čas na zmenu...

Predsedníčka Slobodného fóra hovorí o tom, že SF je stranou integrujúcou. Koho vlastne integruje? Ústami pani Martinákovej: „Spojili sme sa s ľuďmi, s ktorými nás spája program a hodnoty. Chceme zabrániť tomu, aby SF prinášalo do parlamentu ľudí, ktorí by prípadne v budúcnosti takéto hodnoty alebo záujmy nechránili.“ Aké hodnoty a záujmy (a akú trvácnosť a pevnosť) poslaneckého klubu SF môžu zabezpečiť členovia Strany zelených a najmä jej najvyššie nasadený predstaviteľ Martin Jóna, ktorý má pri predpokladanom volebnom výsledku Slobodného fóra reálnu možnosť dostať sa do parlamentu?

V septembri 2005 sa konal 12. zjazd Strany zelených na Slovensku (SZS). Tesne pred jeho konaním vyšlo najavo, že v neuveriteľne krátkom čase prekvapujúco pribudlo v okrese Bratislava II. okolo 600 nových členov strany. Približne rovnako početná bola celá dovtedajšia členská základňa SZS. Predsedom tohto okresného združenia je p. D. Hruška – poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva a VÚC. Vďaka prekvapujúcemu (či prekvapujúco podozrivému?) prírastku nových členov tento okres mohol delegovať na zjazd okolo 60 delegátov. Čo na tom, že doklady o zaplatení členského týchto nových členov (jedna z podmienok členstva v SZS) na zjazde nikto nevidel. Aj zápisnice z konferencií narýchlo vzniknutých združení z ďalších slovenských okresov, na ktorých sa volili delegáti zjazdu, boli veľmi nedôveryhodné (zápisnice z rozličných okresov s rovnakým textom, podané na jednej bratislavskej pošte v jeden deň...). Bývalý predseda SZS Jozef Pokorný, 1. podpredseda, podpredsedníčka SZS a viacerí starí členovia strany na protest proti takejto manipulácii na zjazde odstúpili a vzdali sa svojich kandidátok. Výsledkom zmanipulovaného 12. zjazdu SZS bolo, že predsedom SZS sa vďaka pribudnuvším rýchloZeleným stal Ing. P. Petrík.

Aj samotný spôsob voľby funkcionárov SZS na 12. zjazde bol čudesný a do tých čias nepredstaviteľný. Vďaka ďalšej manipulácii s volebnými lístkami sa do predsedníctva SZS dostali aj ľudia, ktorí mesiac pred zjazdom azda ani netušili, že SZS existuje.

Šedou eminenciou opísaného scenára bol terajší prvý podpredseda strany. Ide o podnikateľa figurujúceho podľa Obchodného registra v cca 25 firmách, vrátane nie bezvýznamných stavebných a developerských. O developerských firmách je väčšinou známe, že majú „vrúcny“ vzťah k životnému prostrediu... Jedným z realizovaných projektov jeho developerskej firmy je aj nová rezidencia amerického veľvyslanca na Slovensku, v ktorej počas svojho pobytu krátko pobudol aj prezident Bush.

Naskytá sa otázka, prečo tento človek, na rozdiel od ostatných členov nového vedenia Strany zelených, nezverejnil svoju fotografiu na webovej stránke SZ?

Po takto „ovplyvnenom“ zjazde bolo v zmysle zákona potrebné zaregistrovať na Ministerstve vnútra nového štatutára. Nové vedenie pravdepodobne predpokladalo nesúhlas dovtedajšieho predsedu so závermi zmanipulovaného zjazdu. Bez jeho vedomia a podpisu (čo vyžaduje zákon) podalo na Ministerstvo vnútra návrh na zmenu štatutára. MV SR v rozpore so zákonom o politických stranách zaregistrovalo p. Petríka ako nového predsedu SZS aj bez chýbajúcich náležitostí. MV SR opäť pochybilo, keď nevyzvalo štatutára strany na odstráneniu uvedených nedostatkov. Nové vedenie strany dnes od bývalého predsedu Pokorného vymáha dodatočný prejav vôle súdnou cestou. Paradoxné je, že pôvodne mu zámerným neposkytnutím potrebnej dokumentácie neumožnilo v zákonom stanovenej lehote tento prejav vôle uskutočniť. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovaním nového štatutára porušilo zákon a na podnety bývalého predsedu na odstránenie pochybení nemieni reagovať vzhľadom na to, že nové vedenie Strany zelených sa momentálne s J. Pokorným nachádza v súdnom spore.

Bývalý predseda SZS sa v záujme nápravy zjazdových manipulácií a bez záujmu škandalizovať stranu na verejnosti, pokúsil vyriešiť problém podvodných zápisníc a neoprávnených delegátov 12. zjazdu prostredníctvom Revíznej komisie Strany zelených na Slovensku. Tá mu však až po urgencii a po troch(!) mesiacoch oznámila, že všetko bolo v poriadku.

Aj ďalšie aktivity v strane sú pozoruhodné.

12. zjazd uznesením poveril novozvolené predsedníctvo zvolať programovú konferenciu za účelom zostavenia nového programu a stanov strany v termíne do 10. decembra 2005.

Konferencia sa však uskutočnila až v januári 2006 a v rozpore so zjazdovým uznesením, ale aj v rozpore s dovtedy platnými Stanovami SZS nové stanovy nielen zostavila, ale ich aj schválila (resp. prijala stanovy tam predložené skupinou okolo terajšieho volebného lídra SZ p. Jónu). Konferencia tak urobila napriek tomu, že 12. zjazd konferenciu prijatím stanov nepoveril!

To však nie je všetko! Najväčšou kuriozitou takto „prijatých“ stanov je, že priamo v paragrafe 32.18 bol za ústredného tajomníka strany až do ďalšieho zjazdu stanovený (zvolený???) pán Martin Jóna (uvedený v stanovách vrátane celej adresy svojho trvalého bydliska). A pán Jóna je ten človek, ktorý ako najvyššie nasadený zástupca Strany zelených na 11. mieste kandidátky Slobodného fóra má najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu a následne v ňom vykonávať volebnú tézu SF: Slušný život tu a teraz. (o uvedenej skutočnosti sa možno dodnes presvedčiť v texte Stanov SZ zverejnených na webovej stránke SZ).

Povráva sa, že pohnútkou na takéto prijatie takýchto Stanov bol prísľub finančnej dotácie strane vo výške cca 10 mil., ktoré podľa všetkého dodnes v Strane zelených nikto nevidel.

Každý súdny človek iste uzná, že ide o postup značne neštandardný, zvlášť ak stanovy dávajú kompetenciu voliť ústredného tajomníka len na zjazde. Navyše nové stanovy ústrednému tajomníkovi pridelili kompetencie rovné predsedovi strany, ktorého volí najvyšší orgán strany – zjazd.

Takto prijaté Stanovy zároveň zmenili historicky odôvodnený a zaužívaný názov strany – Strana zelených na Slovensku (SZS), pod ktorým strana štrnásť rokov fungovala a pod ktorým dve volebné obdobia vstupovala do povedomia verejnosti ako strana parlamentná. Pod týmto názvom je aj známa v európskych štruktúrach a v roku 2004 bola aj jedným zo zakladateľov Európskej strany zelených. Nové stanovy skrátili názov strany na Strana zelených (SZ).

Dva dni po konferencii dal pán Jóna zaregistrovať ochrannú známku SZ a aj SZS (tá žiaľ nebola registrovaná) na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Na tom by nebolo nič čudné, keby ich nezaregistroval na svoju firmu Timonity s r.o. Takisto neváhal a zaregistroval aj novovzniknutú doménu www.stranazelenych.sk. Tentoraz nie na spomenutú firmu, ale na firmu Flow plus. Tá patrí tiež pánu Jónovi.

Za takýchto okolností si možno oprávnene položiť otázku: Na čo sa pretransformovala Strana zelených? Vyzerá to tak, že na obchodnú spoločnosť pána Jónu a možno ešte zopár ďalších, ktorá je naozaj spoločnosťou s ručením veľmi obmedzeným. V rámci svojho obmedzeného ručenia rozhodne nedáva záruky proklamované v už spomínaných volebných heslách SF.

Je otázne, či pani Martináková tuší, koho má na kandidátke? Ku cti predsedníčky Slobodného fóra slúži, že sa pokúsila o istú integráciu minimálne zelenej časti politického spektra, pretože na kandidátke SF sa nachádzajú okrem zástupcov Strany zelených aj renomovaní environmentálni aktivisti z mimovládnych organizácií (Trubíniová, Deraj, Mesík, Pietruchová).

Spomínaní environmentálni aktivisti sa združili pod jednou webovou doménou www.zeleni.sk. Z toho, ale aj podľa iných príznakov možno očakávať, že po voľbách budú mať za cieľ založiť novú, dôveryhodnejšiu politickú stranu zeleného typu.

Niežeby niektorým z týchto aktivistov nebolo čo vyčítať (napr. napriek pochopiteľnému preferovaniu biologickej diverzity, ich zaznávanie diverzity kultúrnej a dôraz na otáznu multikulturálnosť)... Napriek tomu, v tejto chvíli pôsobia na kandidátke Slobodného fóra pre potenciálneho záujemcu o krúžkovanie zelených politikov jednoznačne dôveryhodnejšie ako zástupcovia Strany zelených.