Príliš široká definícia extrémizmu môže ohroziť občianske práva

Autor: Združenie sociálnej sebaobrany (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 17. 01. 2006 (11573 × prečítané)
Združenie sociálnej sebaobrany sa obáva, že vládna definícia extrémizmu by mohla ohroziť základné občianske práva, a preto vyzýva neschváliť materiály, ktoré ju obsahujú. Definícia pojmu „extrémizmus“ vo vládnej Správe o boji proti prejavom násilia, intolerancie a extrémizmu v SR, ako aj v Koncepcii boja proti extrémizmu je totiž taká nejasná a taká široká, že umožňuje štátu, aby v budúcnosti zasahoval do súkromia a monitoroval občanov, ktorých zmýšľanie podľa vlády nezodpovedá všeobecne zdieľaným normám. Takýto prístup odporujúci myšlienkovej slobode sa v oboch vládnych materiáloch prejavil už dnes, a to neprijateľným nálepkovaním celkom legitímnych názorov.

Podľa vládnych materiálov „extrémizmom sa rozumejú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom...“ (zdôraznené ZSS.) Táto veta hovorí o všetkom a preto o ničom. Žiadny občan totiž nežije na pustom ostrove, ale naopak v zložitej sústave vzťahov. Každá ľudská aktivita má nejaký kontext, často aj „vyhranený“, bez toho, aby bol zároveň spoločensky nebezpečný. Príkladom je verejné konanie záujmových skupín jednotlivcov, ktoré sa v demokratickej spoločnosti ocitávajú bežne v konflikte (napr. zamestnanci verzus zamestnávateľ, pacienti verzus lekár, študenti verzus pedagóg, atď.) Takáto definícia „extrémizmu“ preto otvára dvere politickému zneužívaniu tohto pojmu.

Extrémizmom sa ďalej podľa vlády rozumie konanie „...zväčša s absenciou hmotnej pohnútky, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem...“ (zdôraznené ZSS.) Slovenská republika však patrí medzi demokratické krajiny s pluralitou názorov, hodnôt, presvedčení a životných štýlov. Nemožno preto určiť nejaké záväzné „všeobecne uznávané spoločenské normy“. Verejnosť, publicisti, vedci i politici v médiách stále diskutujú o tom, či medzi všeobecne uznávané spoločenské normy bude patriť napr. akceptácia registrovaného partnerstva, eutanázia, pozitívna interrupcie, predaj geneticky modifikovaných potravín, atď. Ak by vláda začala regulovať správanie občanov podľa vyššie uvedených kritérií, vývoj spoločnosti by zamrzol.

Správa i Koncepcia ďalej pôsobia dojmom, akoby „pravicovému extrémizmu“ chceli za každú cenu nájsť partnera na politickej ľavici (vrátane skupín a hnutí, ktoré sami seba za ľavicové vôbec nepovažujú). Materiály pritom za extrémistické označujú niektoré myšlienkové prúdy celkom bez ohľadu na to, či ich predstavitelia skutočne obhajujú extrémistické kroky. Domnievame sa, že úlohou polície nie je púšťať sa do politologických exkurzov a klasifikovať extrémizmus ako „pravicový“ či „ľavicový“. Extrémizmus je iba jeden: ten, ktorý smeruje k porušovaniu ľudských práv. Ak sa jeho znaky v nejakej časti politického spektra nevyskytujú, neslobodno si ich tam vymýšľať.

Z týchto dôvodov žiadame poslancov NR SR v oboch výboroch, aby túto Správu odmietli, a členov vlády SR, aby Koncepciu neschválili.

Na záver uvedieme ilustračný príklad toho, čo by sa môže stať, ak vláda bude postupovať v súlade s touto definíciou extrémizmu.

V septembri r. 2004 začal pracovný konflikt medzi časťou zamestnancov spoločnosti Mondi SCP Ružomberok a manažmentom firmy. Spor začal kvôli výške miezd a prepúšťaniu vo firme, no neskôr prerástol do širšieho sporu o uznanie existencie novej odborovej organizácie na pracovisku. Tento mediálne známy sociálny konflikt sa skončil v júli r. 2005 rozhodnutím okresného súdu v Ružomberku, ktorý dal za pravdu tvrdeniam novej odborovej organizácie. Manažment Mondi SCP musel nové odbory uznať. Podotýkame, že odborárom dala opakovane za pravdu aj vláda, konkrétne išlo o stanoviská Ministerstva práce...

Ak by však vláda doslovne aplikovala svoju súčasnú širokú a nejasnú definíciu extrémizmu, tak by členovia Základnej odborovej organizácie Papier (ZOOP) nedostali žiadnu šancu, aby uplatnili svoje občianske a pracovné práva.

1. Všetky aktivity ZOOP sa niesli vo „vyhranenom“ sociálnom až ideologickom kontexte. Podporu pre ZOOP zo zahraničia poskytli nielen odborári, ale aj politicky „vyhranené“ ľavicové strany a organizácie.

2. Ciele ZOOP jasne vybočovali zo „všeobecne uznávaných spoločenských noriem“, aspoň pokiaľ sa nimi chápe zaužívaný stav v danej sfére: požadovali zvýšenie mzdy o 50 Sk/hod., zastavenie prepúšťania, atď. K všeobecným normám správania v našej spoločnosti patrí skôr opačný prístup: pokora, prispôsobenie sa situácii a fatalizmus.

3. Odborári otvorene hlásali nesúhlas s tým, ako manažment zaobchádza so zamestnancami a netoleranciu voči prekážkam, ktorými chcela firma zastaviť ich pôsobenie na pracovisku. Vyzývali svojich kolegov, aby už ďalej netolerovali zvyšovanie produktivity bez zvyšovania miezd, a teda proti akumulovaniu majetku nadnárodnou korporáciou. Tým sa vystavovali obvineniu z „triednej neznášanlivosti“.

To znamená, že činnosť a ciele ZOOP, potvrdené písomnými stanoviskami odborníkov z Ministerstva práce i rozhodnutím súdu, boli vlastne po celý čas „extrémistické“. Definícia extrémizmu, ktorú v súčasnosti používa vláda Slovenskej republiky, teda pôsobí zastrašujúco proti konaniu, ktorým sa občania domáhajú svojho práva a legitímne obhajujú svoje skupinové záujmy.

Z vyššie uvedených dôvodov považuje Združenie sociálnej sebaobrany oba prerokúvané dokumenty za nekvalitne spracované a svojou nepresnosťou za potenciálne nebezpečné pre dodržiavanie a efektívne uplatňovanie práv občanov v Slovenskej republike.